Рецензування

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування. Рецензування рукописів статей здійснюють провідні спеціалісти у у відповідній галузі науки. Рецензування подвійно сліпе. Рецензент не знає прізвище автора статті, а автор статті не знає прізвища рецензента.

Відповідальний редактор протягом трьох робочих днів повідомляє авторів про отримання редколегією електронного варіанта статті. Редколегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення, направляє її на рецензування доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Строки рецензування в кожному окремому випадку визначають з урахуванням зайнятості рецензентів для максимально швидкої публікації статті (зазвичай один-два тижні). У рецензії повинні бути визначені такі аспекти майбутньої публікації:

  • чи відповідає зміст статті її назві;
  • наскільки стаття відповідає сучасним досягненням науки;
  • чи доступна стаття науковцям із погляду мови, стилю, розташування матеріалу, таблиць, рисунків тощо;
  • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше опублікованої із даного питання літератури;
  • у чому конкретно полягають позитивні риси, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні бути внесені автором;
  • висновок про можливість публікації рукопису: «рекомендовано», «рекомендовано з урахуванням виправлень і зазначених рецензентом недоліків» чи «не рекомендовано».

У випадку відхилення статті редколегія направляє автору мотивовану відмову. Наявність позитивної рецензії – не достатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редколегія.

Після прийняття рішення про публікацію відповідальний редактор інформує про це авторів, вказує терміни публікації та оплати.

Порядок перегляду рішень редактора / рецензента
Якщо автор не згоден з висновком рецензента і / або редактора або окремими зауваженнями, він може оскаржити прийняте рішення. Для цього автору необхідно:

  • виправити рукопис статті згідно обґрунтованим коментарям рецензентів і редакторів;
  • чітко викласти свою позицію з даного питання.

Редколегія сприяє повторній подачі рукописів, які потенційно могли б бути прийняті, однак були відхилені через необхідність внесення істотних змін або збору додаткових даних, і готові детально пояснити, що потрібно виправити в рукописи для того, щоб вона була прийнята до публікації.