Вимоги до структури статті

Структура статті та послідовність структурних елементів:

 1. індекс УДК (у верхньому лівому куті сторінки, без відступу, шрифт прямий заголовний, світлий, кегль 11);
 2. через інтервал: ініціали, прізвища всіх авторів (не більше 4 осіб). Кегль 11, шрифт прямий рядковий, жирний, форматування по центру;
 3. через інтервал: місце роботи або навчання (офіційна назва установи), місто, країна. Кегль 11, шрифт рядковий курсив, світлий, форматування по центру;
 4. через інтервал: назва статті (до 12 слів) двома мовами – англійська та українська (кегль 12, шрифт прямий заголовний, жирний, форматування по центру);
 5. через інтервал: для кожного з авторів електронна пошта, авторський ідентифікаційний номер ORCID. Кегль 11, шрифт прямий рядковий, світлий, форматування по центру;
 6. через інтервал: анотація (2300 – 3000 знаків) та ключові слова (4 – 6 слів, словосполучень) англійською мовою та анотація (1000 – 1500 знаків) і ключові слова мовою статті (українська). Кегль 11, міжрядковий одинарний, шрифт прямий рядковий, світлий, форматування на всю сторінку). Анотація не повинна повторювати назву статті;
 7. через інтервал: основний текст статті, кегль 12, міжрядковий інтервал полуторний, шрифт прямий рядковий, світлий, форматування на всю сторінку, абзац – 1,25 см;
 8. після тексту статті через інтервал назва списку літератури (REFERENCES). Кегль 12, шрифт прямий, заголовний, жирний);
 9. список літератури за алфавітом, кегль 11 (дивись в меню «Бібліографічні посилання»);
 10. на першій сторінці статті у нижньому колонтитулі знак авторського права;
 11. дата надходження статті (після REFERENCES) у лівому куті сторінки, рядковий світлий, курсив, кегль 11: Received 00.00.00

Вимоги до технічного оформлення наукової статті

Формат статті Орієнтація – книжкова, матеріали збережені і підготовлені в форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman
Розмір шрифта основного тексту 12
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання основного тексту по ширині
Автоматична розстановка переносів увімкнена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Рисунки и таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною і доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Рисунки, таблиці та підписи до рисунків подаються в електронному вигляді (окремий файл). Кожен рисунок повинен мати підпис, кожна таблиця – заголовок. Формули, рисунки, таблиці, розділи статті мають наскрізну нумерацію (арабську). Не нумерувати розділи та формули, на які немає посилань в тексті. Одиниці фізичних величин повинні відповідати системі СІ.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Посилання на літературу в квадратних дужках по тексту [1, с. 2], або [1; 7–11], або [5, с. 12; 7, с. 15]. Бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски і посилання не допускаються
Обсяг від 10 сторінок

Вартість публікаційних послуг

Вартість публікації статті (обсягом до 10 сторінок (підготовлених відповідно інструкції для авторів), включаючи пересилання одного друкованого примірника по Україні 650 гривень
Кожна додаткова сторінка статті 45 гривень
Вартість ідентифікатора DOI 40 гривень
Додатковий друкований примірник журналу, включаючи пересилку 250 гривень
Редакція вітає подання статей, написаних англійською мовою. Мова статті повинна бути якісною. Вартість однієї сторінки такої статті 40 гривень

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ НАУКОВОЇ СТАТТІ ПРОСИМО
ДОТРИМУВАТИСЯ НАСТУПНИХ ВИМОГ

Ініціали та прізвища авторів (англійською)

Офіційна назва організації, місто, держава (англійською)

Назва статті (англійською)

Анотація англійською мовою. Обсяг 2300–3000 знаків. Текст анотації повинен бути чітким та інформативним (не містити загальних фраз), оригінальним, змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою). Анотація повинна містити вступне речення, мету дослідження, стислий опис методів дослідження (1–2 речення), опис основних результатів (50–70% обсягу анотації), лаконічні висновки, наукову новизну, тип статті (описова, теоретична, оглядова тощо). У тексті необхідно застосовувати термінологію, яку використовують у профільних міжнародних англомовних журналах. Реферат повинен бути зрозумілим без ознайомлення з основним змістом статті. Використовуйте активний, а не пасивний залог («The study tested», а не «It was tested in this study»). Міжнародні бази даних, до яких потрапить Ваша стаття після її публікації у журналі, нічого не транслітерують і не перекладають, вони приймуть будь-які варіанти Вашого прізвища, ініціалів, назви організації, вказані у статті, навіть із помилками.
Keywords: 4–7 слів (словосполучень) за темою дослідження (англійською мовою)

E-mail:
ORCID of each of the authors of the article

Ініціали та прізвища авторів

Офіційна назва організації, місто, країна

 Назва статті (українською)

Анотація (українською мовою). Обсяг 1000–1500 знаків. Вимоги ті самі, що і до англійської анотації.
Ключові слова: 4–7 слів (словосполучень) за темою дослідження

Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 12 слів. Назва повинна бути цікавою для міжнародної аудиторії.
Стаття повинна містити такі тематичні розділи: Вступ (Introduction) або постановка проблеми (Problem statement); мета та предмет дослідження (The Aim and the Subject of the Study); джерела (Sources), основний матеріал і результати (Basic material and Results), обговорення, якщо йде окремо (Discussion), висновки (Сonclusions), бібліографічні посилання (References). Всі зазначені елементи позначаються жирним. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але висновки та бібліографічні посилання обов’язкові.
Статті, повернуті після доопрацювання пізніше ніж через місяць, розглядаються як нові надходження. Редколегія зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст. Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.

Вступ

Вступ повинен містити характеристику дослідженості проблеми у науковій літературі (обов’язкові посилання на іншомовні статті у міжнародних виданнях, якщо вони є).

Висновки

Висновки – 5–10 речень краще наводити суцільним текстом.

 

REFERENCES

Перелік бібліографічних посилань наводять за алфавітом (за стандартом АПА), а не за порядком згадування в тексті.

Мова оригіналу (українська) наводиться у дужках (in Ukrainian). Посилання у тексті наводяться в квадратних дужках по тексту [1, с. 2].

Приклад оформлення статті

УДК 94(477): 061.22

N. I. Ivanova

Zahidnodonbaskyi institute, Pavlograd, Ukraine

PRINTED PUBLICATIONS OF RUSSIAN TECHNICAL SOCIETYBRANCHES AS A
SOURCE OF HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

E-mail: кожного з авторів статті
ORCID: кожного з авторів статті
Researcher ID якщо є

Abstract. The second half of the ХІХ century was a period of active development of science and technology in the Russian Empire, the characteristic feature of which was the formation of various public and scientific associations and organizations which were set up to consolidate advanced scientific and technical thought and the dissemination and promotion of scientific knowledge. After the reforms of the 1860s the various scholarly societies appeared on the territory of the Russian Empire at a rapid pace. The scientific and technical societies, which were created to promote the development of a particular field of scientific and technical knowledge.
The most famous scientific and technical society, which united representatives of the industrial bourgeoisie and advanced technical intelligentsia in its circle, is considered the Imperial Russian Technical Society (IRTS). The diverse activities of the Russian Technical Society and its branches have significant gaps to date and require profound research in each individual case. As a subject of the research we have identified a separate direction of the activity of the branches, namely the information and publishing activity on the example of Kharkiv and Katerynoslavsk branches of the RTS.
The purpose of our research is to carry out a detailed analysis of the various areas of publishing activities of the determined RTS branches, to find out their contribution to the development of engineering and scientific thought and the consolidation of technical intelligentsia in Ukraine.
The content of the information and publishing activity of engineering and scientific societies, the printed organs of which were the only local source for obtaining the necessary information from various fields of technical knowledge at times, was determined by the professional requests of the engineering and technical community of the industrial complex of the studied region and covered a wide range of scientific and technical and socio-economic information. The latter has become an important factor in creating an effective system of communication and information communications of the technical intelligentsia.
The main types of printed products of public scientific and technical associations of the region were periodicals and technical literature.  Taking into account the lack and sometimes the total absence of necessary information and special professional literature of scientific and technical publications the societies served as professional technical journals. The study has implemented the analysis of special journals "Schetovodstvo i hozjajstvo" and "Tjazhelee vozduha" issued by Kharkiv branch of IRTS, their outstanding significance for forming new directions of scientific and practical accounting and dissemination and popularization of aviation knowledge has been proved.
The study does not deplete the raised problem in the activities of public scientific and technical assossiations, but only covers certain areas of activity, leaving a considerable space for further scientific research.
Key words: Russian Technical Society (RTS), PTS branch, information and publishing activity, print agency, journal.

Н. І. Іванова

Західнодонбаський інститут, Павлоград, Україна

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ ВІДДІЛЕНЬ РОСІЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО
ТОВАРИСТВА ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ НАУКИ Й ТЕХНІКИ

Анотація. Досліджено один з напрямів діяльності відділень Імператорського Російського технічного товариства (ІРТТ), а саме інформаційно-видавничу діяльність на прикладі Харківського та Катеринославського відділень ІРТТ. Проаналізовано різноманітні форми видавничої діяльності означених відділень ІРТТ, з’ясовано їх внесок у розвиток інженерно-наукової думки та консолідацію технічної інтелігенції  в Україні. З’ясовано, що основними видами друкованої продукції громадських науково-технічних об’єднань регіону були періодичні видання та технічна література. В роботі здійснено аналіз спеціальних журналів «Счетоводство и хозяйство» і «Тяжелее воздуха», що видавалися Харківським відділенням ІРТТ, доведено їх непересічне значення для формування нових напрямів науково-практичного рахівництва та поширення і популяризації авіаційних знань.
З огляду на брак, а часом і повну відсутність необхідної інформації та спеціальної професійної літератури, науково-технічні видання товариств виконували функції фахових технічних журналів.
Проведене дослідження не вичерпує піднятої проблеми у діяльності громадських науково-технічних об’єднань, а лише висвітлює окремі напрями діяльності, що залишає значний простір для подальших наукових пошуків.
Ключові слова: Російське технічне товариство (РТТ), відділення РТТ, інформаційно-видавнича діяльність, друкований орган, журнал.

Вступ. текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Історіографія. текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Мета та предмет дослідження. текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Джерела. текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Основний матеріал та результати. текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Висновки. текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

 

REFERENCES

 1. Galickij V. S. (1906). C htenija po mehanike [Readings on mechanics]. Ekaterinoslav, 44 (in Russian).
 2. Langhovoj N. P. (1894). Sankt-Peterburgskij prakticheskij tehnologicheskij institut s 1828 goda po 1893 god [St. Petersburg practical technological Institute from 1828 and 1893]. Tehnicheskoe obuchenie, 1, pp. 34–51 (in Russian).